Algemene Voorwaarden

Bestel procedure:
Bestellen kan via de website, telefoon of per mail.
Als de bestelling is geplaatst ontvangt u een orderbevestiging via de mail.
In de avond ontvangt u een pakbon dit houd in dat de bestelling vanuit ons overhandigd is aan DHL. In de pakbon staan de 'track & trace' code hiermee kunt u kijken of de bestelling al onderweg is.  

Levering:

Maandag voor 15:15 uur besteld levering op dinsdag
Dinsdag voor 15:15 uur besteld levering op woensdag
Woensdag voor 15:15 uur besteld levering op donderdag
Donderdag voor 15:15 uur besteld levering op vrijdag
Vrijdag voor 15:00 uur besteld levering op maandag


Leveringskosten:
Een bestelling boven de € 75,- excl. btw. wordt gratis geleverd in heel Nederland.
Bij een bestelling onde de € 75,- excl. btw. zullen wij € 5,95 excl. btw. order en administratiekosten in rekening brengen.
Mocht een artikel verkeerd besteld zijn of niet naar wens zijn, berekenen wij retourkosten wij zullen alvorens het product retour te nemen de kosten communiceren.

Openingstijden:

Maandag 9:00 uur t/m 17:00 uur
Dinsdag 9:00 uur t/m 17:00 uur
Woensdag 9:00 uur t/m 17:00 uur
Donderdag 9:00 uur t/m 17:00 uur
Vrijdag 9:00 uur t/m 15:00 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing onder de naam Supply Mij, hierna te noemen: "Supply Mij", en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "klant".
1.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Supply Mij alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.
1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van Supply Mij en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien met klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Supply mij gesloten overeenkomst.

2. Aanbieding en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Supply Mij - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten, informatie op de website en overige documentatie worden verstaan - zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Supply mij en de klant komt pas tot stand door de aanvaarding door Supply Mij van de door de klant gedane aanvraag.
2.2 Alle opgaven door Supply Mij van getallen, maten, gewichten en/ of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Supply Mij kan er echter niet voor instaan, dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Supply Mij, binden Supply Mij niet. Getoonde of verstrekte (proef)- modellen of tekeningen zijn slechts niet bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de klant aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van Supply Mij of van de  modellen of tekeningen, dat de klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogus, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van Supply Mij franco geleverd in Nederland en exclusief BTW. Voor verkopen en leveranties beneden een in de catalogus vermelde totaalwaarde € 75,-excl. BTW van een bestelling geldt een toeslag ter hoogte van een in de catalogus vermeld bedrag  € 5,95 excl. BTW, voor verzend- en administratiekosten.
3.2 De prijzen zoals omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties en folders van Supply Mij, zijn gebaseerd op de ten tijde van het bedrukken van dat document geldende omstandigheden; de prijzen zijn richtlijnen en binden Supply Mij niet. Zij hebben betrekking op de looptijd van dat document. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding, folder etc, vervallen alle voorgaande aanbiedingen.
3.3 Indien de klant een aanvraag doet tegen een in de catalogus vermelde prijs, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Supply mij dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.
3.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant te geschieden binnen 14 dagen netto na factuurdatum. Indien de klant de zaken binnen de proefperiode van 14 dagen na aflevering wenst te retourneren zullen de op die zaken betrekking hebbende reeds betaalde facturen worden gecrediteerd. Supply mij heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling.
3.5 Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening. Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichtingen jegens Supply Mij op te schorten.
3.6 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Supply Mij vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Supply Mij gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Supply Mij verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.
3.7 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.
3.8 Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

4. Eigendomsvoorbehoud
Supply Mij behoudt zich het eigendom voor van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Supply mij zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Supply Mij op de klant wegens niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht Supply Mij onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Supply Mij gerechtigd de geleverde zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Supply Mij te bewaren.

5. Afleveringen
5.1 De in de catalogus vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Supply Mij pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Supply Mij een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht Supply mij niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
5.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Supply mij benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Supply mij benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
5.3 De zaken worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de zaken meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
5.4 Indien de klant de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Supply Mij is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en de kosten ( bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.
5.5 Supply mij is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

6. Bewaring
Indien is overeengekomen, dat de zaken door Supply Mij in bewaring zullen worden genomen, zijn de zaken en de opslag daarvan vanaf de aflevering voor risico en rekening van de klant. In dit geval geldt het magazijn van Supply Mij als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

7. Installatie
Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Supply Mij zorg draagt voor installatie zal de klant voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen.
Vooraf zal door Supply Mij een prijsopgaaf worden gedaan, waarbij zal worden vermeld dat de uren op na calculatie worden berekend met afronding op 15 minuten.

8. Inspectie en reclame
8.1 Onverwijld nadat Supply Mij zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. De klant dient Supply mij alsdan binnen 24 uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus.Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Supply Mij in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de catalogus opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek.

9. Retouren/ Ruilen
9.1 Retourzendingen buiten de proefperiode van 14 dagen na aflevering zijn zonder voorafgaande toestemming van Supply Mij niet toegestaan. In het geval geleverde zaken door Supply Mij worden teruggenomen, worden deze in beginsel door Supply Mij kosteloos opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd.
9.2 Artikelen kunnen alleen retour genomen worden als de klant het product in ongebruikte, onbeschadigde en in de originele doos kan overleggen.
9.3 Gratis artikelen verkregen bij de aankoop van een geretourneerd artikel worden tevens mee teruggenomen. Dit geldt eveneens als het aangegeven minimaal orderbedrag niet meer behaald wordt nadat de retouren in mindering zijn gebracht.
9.4 Niet geruild of geretourneerd kunnen worden: artikelen die per meter worden gekocht, verzegelde producten waar de verzegeling van is verbroken, gloeilampen, planten, personal computers, software, artikelen die op basis van hygiënische overwegingen niet meer verkocht kunnen worden, aan uiterste houdbaarheid gebonden artikelen, voedingsmiddelen, desinfectiemiddelen, desinfectiestandaarden, corona gerelateerde artikelen, gekoelde en diepgevroren food -producten, speciaal bestelde artikelen en artikelen die uit de oorspronkelijke verpakking gehaald zijn. 
9.5 Supply Mij is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen of te retour te nemen, indien het artikel naar het oordeel van Supply Mij, gebruikt of beschadigd is of enige verandering is ondergaan.

10.Garanties
10.1 Indien Supply Mij artikelen aan de klant levert die Supply Mij van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de garantievoorwaarden zoals gesteld  door die  toelevrancier. Supply Mij is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Supply Mij ten opzichte van de toeleveranciers aanspraak kan maken. Het door Supply Mij gevoerde huismerk (quantore) gelden de volgende garantievoorwaarden.
10.2 De garantie op Supply Mij huismerk artikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of confectiefouten  vertonen, binnen het garantietermijn, naar keuze van Supply Mij gratis worden gerepareerd, vervangen of dat de koopprijs van deze artikelen aan de klant worden gerestitueerd. De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door Supply Mij per atikel bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen artikel wordt (weer) eigendom van Supply Mij en dient bij Supply Mij te worden ingeleverd.
10.3 De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van licentievoorwaarden of voorschriften uit de handleiding, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade. Voorts vervalt de garantieverplichting in geval van het ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Supply Mij wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Supply Mij in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Supply Mij gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- (met een minimum van een uur) en transportkosten kunnen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Supply Mij geldende tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.
10.4 De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.
10.5 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Supply Mij aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.
10.5 De voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken worden op verzoek van de klant door Supply Mij kosteloos opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd. Het verzoek van de klant dient vergezeld te gaan van een schriftelijke en duidelijke klachtenomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur.
10.6 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Supply mij geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.
10.7 Een eventuele garantie voor softwareproducten wordt conform de licentievoorwaarden door de licentiegever aan de klant (licentienemer) gegeven. Supply Mij geeft geen garantie ten aanzien van softwareproducten.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen
11.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supply Mij.
11.2 Supply Mij is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Supply Mij nimmer aansprakelijk voor enige schade van de klant of derde, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs of milieuschade.
12.2 Supply Mij voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Supply Mij is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de klant, ook niet als vervoerder geschiedt met behulp van door Supply Mij geleverde materiaal.
12.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in lid 1 en 2 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Supply Mij of haar leidinggevend personeel, of aansprakelijk voortvloeiende uit Titel 3 Afdeling Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.  
12.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Supply Mij, of aansprakelijk voortvloeiende uit Titel 3 Afdeling Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zal de klant Supply Mij vrijwaren tegen all afspraken van derden, direct of indirect verband houdend met (het gebruik van) de producten en zal hij Supply Mij alle schade waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten, vergoeden die Supply Mij lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

13. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele en/of industrie eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Supply Mij vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Supply Mij of diens toeleverancier. De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Supply Mij, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

14. Overmacht
14.1 Onder overmacht van Supply Mij wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Supply Mij, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Supply Mij liggen.
14.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
14.3 In het geval van overmacht aan de zijde van Supply Mij heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Supply Mij als gevolg van de overmacht enig voor deel mocht hebben.

15. Ontbinding / Verzuim
15.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.
15.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
15.3 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Supply Mij gerechtigd:
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, totdat betaling voldoende zeker is gesteld
- de overeenkomt en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Supply Mij tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Supply Mij verder toekomende rechten.

16. Export
16.1 Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Supply Mij voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

17. Toepasselijk recht en geschillenregeling
17.1 Alle uit de door Supply Mij gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Supply Mij en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Breda, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
17.2 Op alle overeenkomsten tussen Supply Mij en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

18. Conversie
17.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.

Supply Mij
Wasbeemd 14
4741NB Prinsenbeek

076-8874358
Info@supplymij.nl

KVK: 548.46.692
BTW: NL 8214.63.022.B01