Desinfectiemiddel Greenspeed Lacto Des spray 5liter

Desinfectiemiddel Greenspeed Lacto Des spray 5liter

Desinfectiemiddel Greenspeed Lacto Des spray 5liter

* Desinfectiespray op basis van melkzuur. * Doodt 99.99% van de bacteriën, gisten en virussen met een envelop in 5 minuten. * Reinigt en ontsmet (PT2/PT4 - AL). * Plantaardige ingrediënten. * Zonder gevarensymbolen (CLP-vrij). * Biologisch afbreekbaar. * Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * Klaar voor gebruik. Vernevel rechtstreeks op de te ontsmetten oppervlakken en laat 5 minuten inwerken. Gebruik voldoende vloeistof zodat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Wrijf of schrob indien nodig. Grondig spoelen met schoon water is noodzakelijk als het oppervlak in contact komt met voeding. Droog nadien af met een schone doek. Herhaal de toepassing indien nodig. Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. * Registratie: EU-0006622-0018. * Bactericide volgens EN 1276 en EN 13697 (5 min.), gistdodend volgens EN 1650 en EN 13697 (5 min) en virucide (enkel getest tegen influenza A/H1N1) volgens EN 14476 + A1 (5min). * Gevarenaanduiding; * EUH210 "Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar". * Bij huidcontact spoelen met water. * Veiligheidsvoorschriften; * P301+P310 "Na inslikken; onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen". * P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften". *Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: eerst spoelen met veel water. * Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen. * Draag nitril-handschoenen (EN 374).*

Binnenkort niet meer leverbaar
Alcoholdoekjes Konix oppervlakte dispenser à 100 stuks

Alcoholdoekjes Konix oppervlakte dispenser à 100 stuks

Alcoholdoekjes Konix oppervlakte dispenser à 100 stuks

* De Konix Hygienic doekjes zijn verkrijgbaar in diverse varianten voor het reinigen van hand, huid en oppervlakten. * De afmeting van 1 doekje is 19.9cmx14.8cm. * De doekjes bevatten Ethyl alcohol en Propan-2-ol voor een effectieve werking. * Waterloos gebruik op alcoholbasis. * Geschikt voor dagelijks gebruik. Laat geen sporen en vlekken achter. * Aangename geur. *Trek 1-2 doekjes eruit voor optimaal gebruik. Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als medisch advies nodig is". * P102 "Buiten bereik van kinderen bewaren". * P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P264 "Was uw handen, onderarmen en gezicht grondig na gebruik". * P280 "Draag oogbescherming, gelaatsbescherming, beschermende kleding". * P501 "Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en / of internationale regelgeving". * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen.*

logo 0