Reiniger Fellowes luchtdruk HFC vrij 350ml

Reiniger Fellowes luchtdruk HFC vrij 350ml

Reiniger Fellowes luchtdruk HFC vrij 350ml

* Airduster is ideaal voor het verwijderen van vuil en stof in ontoegankelijke plekken zoals printers, toetsenborden en andere elektrische apparatuur. * Deze airduster is HFC/CFK vrij en alleen rechtop te gebruiken. * Veiligheidsinformatie: na inademing slachtoffer de frisse lucht in brengen. Als er geen snel herstel optreedt, medische hulp inschakelen. * Als ademhaling stopt, onmiddellijk kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Na huidcontact: in geval van bevriezing medisch advies inwinnen. * De wonden uitsluitend met steriel verband verbinden. * Geen zalf of poeder aanbrengen. * Na oogcontact: Gedurende 15 minuten grondig spoelen met veel schoon water en oogleden optillen. * In geval van bevriezing van het oog onmiddellijk medische hulp inschakelen. * Na inslikken: Medische hulp zoeken en het etiket laten zien. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Nee - Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.*

logo 0